Pravne storitve
natisni
Storitve iz področja nepremičninskega in gospodrskega prava

 • Preverjanje pravnega in dejanskega stanja nepremičnin (izdelava mnenja o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine, izdelava cenilnih elaboratov za namen DURS in CSD - v primeru skrbništva mladoletnih otrok izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov, izpiskov iz katastra stavb in registra nepremičnin, preverjanje lastništva in obremenitev na nepremičninah...).
 • Sestava pogodb in drugih pravnih aktov v zvezi z nepremičninami (kupoprodajna, darilna, razdružilna, menjalna, izročilna, predpogodbe, dogovori o ari, pogodbe o ustanovitvi služnosti, klavzule o pogodbeni kazni, zemljiškoknjižna dovolila, pooblastila, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja, posadne listine - izjave o priposestvovanju, dogovor o ustanovitvi etažne lastnine...).
 • Vodenje postopkov v zvezi s prometom nepremičnin (upravni postopki, davčni postopki, zemljiškoknjižni postopki, organizacija notarskih overitev).
 • Vknjižba lastninske pravice in drugih pravic, ki se vpisujejo v Zemljiško knjigo (sestava zemljiškoknjižnih predlogov za vknjižbo ali izbris pravic).
 • Vodenje celotnih postopkov nakupa/prodaje nepremičnin (promet in zakup kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, hiš, vikendov, stanovanj, poslovnih prostorov).
 • Davčno svetovanje pri nepremičninskih poslih.
 • Svetovanje na področju stanovanjske zakonodaje ter nepremičninskega posredovanja
 • Svetovanje in zastopanje pri graditvi objektov - ZGO-1, urejanju prostora - ZureP, prostorskem načrtovanju ZPNačrt.
 • Sestava aktov gospodarskega pogodbenega prava (kadar so pogodbene stranke gospodarski subjekti - samostojni podjetniki in vse kapitalske ter osebne gospodarske družbe).
 • Svetovanje v postopku pred sklenitvijo pogodbe (pogajanja, sestava sporazuma o pogajanjih, ponudba in sprejem ponudbe, predpogodbe).
 • Sestava klasičnih individualnih konkretnih gospodarskih pogodb (kupoprodajna, posojilna, pogodba o najemu poslovnega prostora, komisijska, distribucijska, agencijska pogodba, pogodba o trgovskem zastopanju, špedicijska pogodba, skladiščna pogodba,pogodba o poslovnem sodelovanju, pogodba o kontroli blaga in storitev, gradbena in z gradbeno povezane pogodbe...).
 • Sestava vzorčnih gospodarskih pogodb (posredniške pogodbe, splošnih pogojev poslovanja, splošnih pogodbenih pogojev, pogodba o dostavi blaga).
 • Sestava novodobnh tipov pogodb (finančni in operativni leasing, leasing nepremičnin in motornih vozil, factoring, forfeting, franshizing).
 • Sestava pogodb avtorskega prava (avtorska pogodba, licenčna pogodba, založniška pogodba).
 • Svetovanje in sestava listin v zvezi z instrumenti zavarovanja plačil (zastavna pogodba, pogodbena kazen, ara, odstopnina, varščina, asignacije, cesije, pogodbe o odstopu terjatve).
 • Sestava notranjih aktov organov gospodarskih družb (interni akti, poslovnik o delu uprave, pravilnik o delu nadzornega sveta, pravilnik o delu skupščine).
 • Sestava in vlaganje predlogov za uvedbo stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave ter za začetek postopka likvidacije in pri priglasitvah upniških terjatev.
 • Sestava pisnih pravnih mnenj in stališč.
 • Sestava tožbenih zahtevkov, pritožb in ugovorov v sodnih postopkih.
 • Preverjanje plačilne sposobnosti in splošne bonitete potencialnih pogodbenih strank.

Sestava aktov statusnega - korporacijskega prava

 • Sestava aktov statusnega-formalnega prava: pogodbe o ustanovitvi gospodarskih družb, pogodbe povezane s poslovanjem in združevanjem ter statusnimi spremembami.
 • Sestava aktov materialno-finančnega prava: posli povezani s prometom delnic in poslovnih deležev, akti bilančnega prava, akti in postopki povezani s spreminjanjem - povečanjem in zmanjšanjem OK, pogodbe in postopki povezani z materialnimi statusnimi preoblikovanji (združitve, delitve, razdelitve, oddelitve, pripojitve, spojitve).

Delovno pravo, kadrovske zadeve in pravo socialne varnosti

1. pravno svetovanje in pomoč delodajalcu:

1.1. Svetovanje in pomoč pri sestavi listin ter vodenju postopkov:

 • pomoč in svetovanje pri izvedbi redne ali izredne odpovedi delodajalca in delavca,
 • pomoč in svetovanje pri izvedbi sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi,
 • pomoč in svetovanje pri uvedbi in vodenju disciplinskega postopka ter izdaji vlog med postopkom,
 • izdelava pisnih pravnih mnenj in stališč v povezavi s stališči sodne prakse.
1.2. Svetovanje in pomoč pri sestavi splošnih aktov delodajalca:
 • pravilnikov o delovnih razmerjih, o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
 • štipendiranju, izobraževanju delavcev, uporabi službenih vozil, poslovni skrivnosti,
 • hišnega reda,
 • podjetniških kolektivnih pogodb.
2. pravno svetovanje in pomoč delavcu:
 • v postopkih za varstvo pravic,
 • pri pripravi zahtev za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja,
 • pri pripravi tožb, pritožb in drugih vlog v individualnih delovnih sporih: spori za prenehanja delovnega razmerja, spori o premoženjskih in drugih pravicah iz delovnega razmerja,
 • izdelava pisnih pravnih mnenj in stališč v povezavi s stališči sodne prakse.

NOVO!

IZVRŠNICA

 • kaj je izvršnica?
 • kaj prinaša upniku izvršnica?
 • kaj pomeni za dolžnika izvršnica?
 • kakšna so zakonska določila glede izvršnice?
 • kakšna je priprava in realizacija izvršnice?
 • kdo lahko izda izvršnico?

  Vsa vprašanja in odgovore glede IZVRŠNICE dobite na našem naslovu!
 • Urejeno računovodstvo je pogoj za uspešno poslovanje vsakega podjetja. Tako zaradi podjetja samega in tudi zato, da ne boste imeli težav z zakonom.


  Enumero d.o.o.
  Šolska ulica 44
  2000 Maribor
  02 480 16 20
  05 996 00 62
  051 602 737
  info@enumero.si
  Izpolnite spletni obrazec in naročite neobvezujočo ponudbo.

  Ali si oglejte že vnaprej pripravljene pakete naših storitev.

  Aktualne novice in obvestila za naše stranke.

  Poslovno programski paket OIS

  Program OIS je namenjen manjšim in srednjim podjetjem za vodenje celotnega poslovanja podjetja. Deluje na bazi MSSQL, za podjetje z manj uporabniki pa tudi MSDE. Nudi možnost vodenja več manjših podjetij ali poslovnih enot hkrati...

  © 2023 Enumero d.o.o. | Pravno obvestilo